ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу бізнес-ідей
«РОБИ СВОЄ З KURATOR»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає порядок та умови проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє з Kurator» (надалі – Конкурс), який проводиться в рамках пріоритетного напрямку «Спроможна громада», відповідно до Політики Фонду «МХП-Громаді» щодо співпраці з Партнерами (влада-громада-бізнес-НУО), грантерами та донорськими організаціями.1.2. Організатором конкурсу є Фонд «МХП - Громаді», (далі по тексту - Фонд), який здійснює організаційно-методичне та фінансове забезпечення проведення Конкурсу. 1.3. Конкурс проводиться на території Вінницька, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська областей з метою створення умов для сталого розвитку підприємництва в сфері громадського харчування, в т.ч. як відповідь на негативні економічні наслідки війни, у містах та селах шляхом надання мікрогрантів для подальшого започаткування, масштабування та/або релокації існуючого малого та середнього бізнесу.1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті, соціальних сторінках Фонду, партнерів та у засобах масової інформації.1.5. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
ІІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
Бізнес-ідея - заповнена аплікаційна форма встановленого зразка, яка детально описує комерційну мету та ідею ініціативи, містить систему заходів і дій, спрямованих на отримання прибутку внаслідок реалізації бізнес-ідеї.
Грантоотримувач - переможець Конкурсу, який на умовах Договору отримав фінансування на реалізацію бізнес- ідеї (мікрогрант).
Договір про надання безповоротної фінансової допомоги - типова форма договору, яка надається організатором Конкурсу, із зазначенням умов надання фінансування та звітування (далі по тексту – Договір).
Конкурс - це процедура затверджена цим Положенням, метою якою є визначення переможців Конкурсу на отримання мікрогранту.
Конкурсний комітет - група визначених Оргкомітетом осіб, що здійснює професійну (експертну) оцінку поданих в установленому порядку бізнес-ідей Учасників і визначає переможців Конкурсу.
Критерії оцінки - перелік вимог до поданих бізнес-ідей відповідно до яких відбувається визначення переможців Конкурсу Конкурсним комітетом.
Мікрогрант - безповоротна фінансова допомога для реалізації бізнес-ідеї учасника.
Організаційний комітет Конкурсу - група осіб, яка виконує організаційно-методичне супроводження Конкурсу (далі по тексту – Оргкомітет).
Партнери - зацікавлені сторони, що готові долучитись до реалізації Конкурсу фінансовими, людськими або іншими ресурсами.
Переможець Конкурсу - учасник, бізнес-ідея якого отримала найбільшу кількість балів (найвищій рейтинг) згідно протоколу Конкурсного комітету.
Релокація - переміщення бізнесу з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій та/або окупації на безпечні території з метою відновлення комерційної діяльності.
Учасник Конкурсу - Фізичні чи юридичні особи, що вели раніше бізнес в сфері громадського харчування, але втратили його (повністю чи частково) через воєнну агресію зі сторони росії. 
- Кухарі, ресторатори, власники закладів громадського харчування, які знаходяться на деокупованих територіях і не зазнали фізичного впливу на заклад та потребують консультаційних послуг для покращення та продовження діяльності. 
- Кухарі, ресторатори, власники закладів громадського харчування, які були мобілізовані, повернулись, та хочуть продовжити  свою діяльність.

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
3.1. Метою Конкурсу є створення умов для сталого розвитку підприємництва, в т.ч. як відповідь на негативні економічні наслідки війни, у містах та селах на території Вінницької, Черкаської, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Сумської та Волинської областей шляхом надання мікрогрантів. 3.2. Завданнями Конкурсу є: 3.2.1. Стимулювати соціально-економічні перетворення в міських та сільських громадах за рахунок ведення підприємницької діяльності, у сфері громадського харчування», у т.ч. створення робочих місць, що забезпечить покращення життя громадян та активізує діяльність громадських ініціатив.3.2.2. Виявити та підтримати сталі підприємницькі бізнес-ідеї, які матимуть суттєвий вплив і помітно сприятимуть процесам самоорганізації місцевого населення.3.2.3. Провести пошук нових ефективних інноваційних практик, що залучають громадян до прийняття рішень та заохочують громадян до самозайнятості.3.2.4. Стимулювати розвиток «дефіцитних» для міської та сільської місцевості послуг: побутові, соціально – культурні, інформаційно-консультативні та торгові послуги населенню;3.2.5. Надати щонайменше 10 мікрогрантів Переможцям Конкурсу для реалізації їх бізнес-ідей. 
IV. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
4.1. У Конкурсі можуть брати участь:- Фізичні чи юридичні особи, що вели раніше бізнес в сфері громадського харчування, але втратили його (повністю чи частково) через воєнну агресію зі сторони росії.- Кухарі, ресторатори, власники закладів громадського харчування, які знаходяться на деокупованих територіях і не зазнали фізичного впливу на заклад та потребують консультаційних послуг для покращення та продовження діяльності.- Кухарі, ресторатори, власники закладів громадського харчування, які були мобілізовані, повернулись, та хочуть продовжити свою діяльність.- Військові, які мають/мали заклад громадського харчування та планують розвинути або поновити його роботу.4.2. Учасниками Конкурсу не можуть бути фізичні особи (суб’єкти господарювання), які:- в основі бізнес-ідей мають на меті придбання обладнання з подальшою його передачею протягом реалізації бізнес-ідей в оренду, прокат чи користування іншим особам задля досягнення ними комерційного прибутку ;- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;- є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;- закупівля обладнання для виробництва та/або реалізації зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обміну валют;- надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів діяльності;- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за отриманням гранту;- мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;- мають заборгованість за кредитами/позиками.4.3. Участь у Конкурсі є безкоштовною.4.4. Співфінансування бізнес-ідеї з боку Учасники Конкурсу не є обов’язковим. В разі наявності такого співфінансування, його розмір ніяк не впливає на рішення Конкурсного комітету.
V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. Для проведення Конкурсу формується Оргкомітет, на який покладаються повноваження щодо організації, координації та забезпечення проведення Конкурсу.5.2. Організаційний комітет створюється із числа працівників Фонду у кількості 3 особи. Оргкомітет складається із голови і членів та затверджується відповідним наказом.5.3. Оргкомітет забезпечує:- визначення порядку проведення Конкурсу;- дотримання Учасниками, партнерами та Конкурсним комітетом вимог цього Положення, та інших релевантних документів;- оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;- інформування Учасників про порядок проведення та основні етапи Конкурсу;- формування і затвердження складу Конкурсного комітету; - прийом пакету документів на Конкурс, їх подальше опрацювання та передачу на розгляд Конкурсного комітету;- формування рейтингових списків бізнес-ідей Учасників, за результатами експертного оцінювання та їх передачу для конкурсного відбору Конкурсному комітету;- організацію роботи та протокольний супровід засідань Конкурсного комітету;- підведення та оголошення підсумків проведення Конкурсу;- організацію надання мікрогрантів Переможцям Конкурсу;- контроль за наданням звітності переможцями Конкурсу.
VI. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
6.1. У Конкурсі беруть участь дієздатні громадяни України, які проживають у містах та селах або зареєстровані як суб’єкти господарювання на територіях: Вінницька, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська областей, в тому числі і внутрішньо переміщенні особи, які мають підтверджуючі документи про реєстрацію свого тимчасового місця проживання (перебування) на території вищевказаних областей.6.2. Учасники діють особисто, від свого імені, добровільно та самостійно.6.3. Учасники беруть на себе всі ризики відповідальності та наслідків, пов'язані з можливістю/неможливістю участі в Конкурсі.6.4. Учасники мають право подати від свого імені тільки одну бізнес-ідею.6.5. Учасники повинні дотримуватися вимог та правил Конкурсу встановлених цим Положенням, Політики Фонду «МХП-Громаді» щодо співпраці з Партнерами (влада-громада-бізнес-НУО), грантерами та донорськими організаціями та чинного законодавства України.6.6. Учасники Конкурсу не повинні будь-яким чином перешкоджати або здійснювати будь-які дії, які ставлять під сумнів правомірність участі інших Учасників у Конкурсі.6.7. Надсилаючи бізнес-ідею на Конкурс Учасник тим самим погоджується з умовами та підпорядковується вимогам Конкурсу, що зазначені в даному Положенні.
VII. КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ
7.1. Для відбору та оцінювання бізнес-ідей Оргкомітетом формується Конкурсний комітет, який складається з числа профільних експертів та партнерів (у разі наявності), які обираються за згодою на конкурсній та/або комерційній основі.7.2. Персональний склад Комітету затверджується наказом Директора Фонду 7.3. Функції Конкурсного комітету визначені в Положенні про Конкурсний комітет (згідно Додатку №1 до даного Положення) з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу мікрогрантів «Роби своє з Kurator» 7.4. Результати експертного оцінювання оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Конкурсного комітету на основі оціночного листа (за формою, наведеною у Додатку №2 даного Положення). 7.5. Члени Конкурсного комітету з метою захисту майнових і немайнових інтересів Учасників Конкурсу не мають права розголошувати інформацію щодо учасників та поданих бізнес-ідей. 
VIIІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
8.1. Конкурс проводиться в ІІ етапи: І етап – оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття бізнес-ідей на участь;- навчання учасників Конкурсу за відеоматеріалами;ІІ етап – подання заявок на участь та Додаток № 4, оцінювання бізнес-ідей та визначення переможців, реалізація бізнес-ідей. 8.2. На Першому етапі Оргкомітет відповідно до умов цього Положення: - забезпечує розміщення в соціальних мережах та на офіційних веб-сайтах організатора Конкурсу, партнері, а також у засобах масової інформації оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття бізнес-ідей на участь;- проводить інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;- запускає реєстрацію на участь у Конкурсі;- організовує вільний доступ для учасників до навчальними відеоматеріалів;- здійснює прийом бізнес-ідей.8.3. На другому етапі Оргкомітет:- отримує та перевіряє на комплектність бізнес-ідеї Учасників Конкурсу;- кожні 2 тижні, по мірі надходження ініціатив, направляє бізнес-ідеї Конкурсному комітету для оцінювання згідно критеріїв встановлених Положенням про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу «Роби своє з Kurator»;- формує за результатами експертного оцінювання бізнес-ідей рейтингові списки;- протягом 5 робочих днів після засідання Конкурсного комітету Переможцям надсилає письмове повідомлення про перемогу в конкурсі та зазначає подальші кроки;- публікує результати Конкурсу на офіційному сайті, в соціальних мережах та у засобах масової інформації.8.4. Для участі в Конкурсі всі зацікавлені особи подають:- на першому етапі Конкурсу – заявку (реєстрація) на участь у Конкурсі «Роби своє з Kurator» (згідно Додатку №3 до даного Положення) та Аплікаційна форма бізнес-ідеї (згідно Додатку №4 до даного Положення);Заявка заповнюються відповіді на всі запитання онлайн українською мовою за посиланням: https://doyourbusiness.com.ua/form - на другому етапі Конкурсу - бізнес-ідея: обсягом не більше 3 сторінок друкованого тексту формату А4, шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір шрифту (кегель) - 12, відстань між рядками - полуторний, поля тексту: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3,0 см; праворуч - 1,0 см).(згідно Додатку №4 до даного Положення);- додатково надаються:  копія першої, другої, третьої сторінки паспорту та сторінки із позначкою місця постійного проживання (для фізичних осіб); копія картки платника податків (ідентифікаційний код) (для фізичних осіб); довідка про тимчасове місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб) виписка із ЄДРПОУ ( для зареєстрованих суб’єктів господарювання) фінансова звітність (для приватних підприємств - Фінансова звітність малого підприємництва (Баланс) та Звіт про фінансові результати. Для ФОП - податкова декларація платника єдиного податку-фізичної особи - підприємця); статут приватного підприємства/організації ; фотографії (за наявності); листи-підтримки (за наявності).8.5. Пакет документів надсилаються Учасниками Конкурсу на електронну адресу au.moc.phm%40ssenisubruoyod та оригінали документів на поштову адресу: 18001, м. Черкаси, вул. Смілянська, б.46, з позначкою «Конкурс бізнес-ідей «Роби своє з Kurator».За повноту і достовірність відомостей в поданих на Конкурс документах відповідає Учасник Конкурсу.8.6. Оцінювання бізнес-ідей.8.6.1 Оцінка бізнес-ідей проводиться членами Конкурсного комітету кожні 2 тижні за шкалою оцінювання від 1 до 10 балів згідно критеріїв ( 1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал) встановлених Положенням про Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу «Роби своє з Kurator» і заноситься до відомості оцінювання Учасників Конкурсу (за формою, наведеною у Додатку 2 даного Положення) до повного виконання фонду Конкурсу. 8.7. Переможцями конкурсного відбору визнаються Учасники, бізнес-ідеї яких отримали найвищій рейтинг за результатами бального оцінювання Конкурсним комітетом.8.8. В трьохденний термін після оголошення переможців проводиться інформаційна зустріч (допустимим є онлайн формат). 8.9. Грантоотримувачі, які не були зареєстровані як суб`єкти господарської діяльності, в двотижневий термін здійснюють державну реєстрацію господарюючого суб`єкта згідно з тією організаційно-правовою формою, що зазначена у бізнес-ідеї, та відкривають розрахунковий рахунок в банку для перерахування коштів мікрогранту.8.10. Переможці Конкурсу отримують мікрогранти на реалізацію поданих бізнес-ідей та зобов`язуються забезпечити цільове використання коштів мікрогранту, а також їх повну реалізацію з подальшим веденням підприємницької діяльності за поданою на конкурс бізнес-ідеєю строком не менш ніж 1 рік.
ІХ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
9.1. Протокол засідання Конкурсного комітету є підставою для укладання Договору між Грантонадавачем Фондом «МХП-Громаді» та Учасником-переможцем, в якому зазначаються розмір та порядок надання мікрогранту.9.2. Фонд Конкурсу становить 1 000 000 грн, які в повному обсязі будуть виділені на фінансування відібраних бізнес-ідей. 9.3. Переможці Конкурсу отримують фінансування на реалізацію своїх бізнес-ідей у розмірі не більш ніж 100 000 грн. на одну бізнес-ідею. 9.4. Фонд гарантує сплату податків та зборів поза сумою виділеною на реалізацію бізнес-ідеї відповідно до вимог чинного законодавства.
Х. ПОРЯДОК НАДАННЯ МІКРОГРАНТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПО ВИКОРИСТАНЮ МІКРОГРАНТУ10.1. Реалізація бізнес-ідей, які стали переможцями Конкурсу та виплата мікрогрантів переможцям здійснюється на підставі укладеного Договору про надання мікрогранту між Грантонадавачем (Фондом «МХП-Громаді») та Грантоотримувачем. 10.2. Невід'ємною частиною Договору є додаток до нього, а саме: фінансовий звіт про використання суми гранту.10.3. Мікрогрант наданий для реалізації бізнес-ідеї використовується виключно на цілі, відповідно до строків, обсягів і статей витрат, які визначені Договором та додатками до нього.10.4. Мікрогрант виплачується Грантонадавачем виключно в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Переможця Конкурсу після укладення Договору.10.5. Для укладення Договору та виплати мікрогранту Переможці Конкурсу повинні надати всі необхідні документи по запиту Оргкомітету, а саме:- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;- витяг з реєстру платників Єдиного податку (за наявності);- копія паспорту громадянина України (1, 2 сторінка та місце реєстрації);- копія індивідуального податкового номеру;- довідка про тимчасове місце проживання (для внутрішньо переміщених осіб):- реквізити розрахункового рахунку за стандартом IBAN (International Bank Account Number);- довідка з банку про відсутність заборгованості за кредитами;- надання копії статуту підприємства;- надання копії наказу та/або протоколу про призначення керівника (надається для підтвердження повноважень директора на підписання договору);10.6. Обов’язковою умовою для отримання мікрогранту для фізичних осіб - громадян України – переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності саме у Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській та Волинській області протягом 14 днів з дати отримання повідомлення про перемогу у конкурсі.10.7. Ненадання вказаних у пункті 5 цього розділу Положення документів (відомостей) є підставою для відмови в укладенні Договору з Переможцем та такий Переможець втрачає статус переможця. Відповідно, Конкурсний комітет має додатково визначатися із наступним Переможцем (на заміну особі, яка втратила статус переможця), відповідно до рейтингу Учасників Конкурсу.Переможець, що визначений Конкурсним комітетом на заміну, має невідкладно надати перелік документів, зазначених у пункті 5 даного розділу Положення, з метою укладення з ним Договору та надання суми мікрогранту, яка попередньо була призначена переможцю, який втратив цей статус.10.8. Для підтвердженням цільового використання коштів та успішної реалізації бізнес-ідеї, Грантоотримувач у терміни, що визначені Договором, формує та надає Грантонадавачу фінансовий звіт (за встановленою формою) з належним чином завіреними копіями документів первинного бухгалтерського обліку.10.9. Грантоотримувач відповідальний за цільове та ефективне використання коштів мікрогранту, ведення обліку витрат, спрямованих на реалізацію бізнес-ідеї, та їх відображення в обліку на підставі належним чином оформлених первинних документів.10.10. Грантоотримувач самостійно несе відповідальність по зобов'язанням перед третіми особами, які виникли в ході реалізації бізнес-ідеї.10.11 Організатор здійснює контроль за виконанням результативних показників бізнес-ідей та цільовим використанням коштів, в тому числі проводить постійний моніторинг реалізації бізнес-ідей переможцями Конкурсу.10.12. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за неможливість отримання мікрогранту у зв'язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів тощо).10.13. Фонд «МХП-Громаді», який визнається податковим агентом при виплаті суми мікрогранту відповідно до пункту 9.3 Положення, зобов'язується сплатити всі відповідні податки та збори у розмірі та строках відповідно до вимог чинного законодавства України.


ХІ. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНКУРСУАдреса (для надсилання оригіналів проєктних документів):18001, м. Черкаси, вул. Смілянська, б. 46, з позначкою Конкурс бізнес-ідей «Роби своє з Kurator» Електронні адреси: au.moc.phm%40ssenisubruoyodКонтактна особа: Володимир Панченко, координатор Конкурсу, Керівник відділу національних проєктів БО «БФ «МХП - Громаді» Телефон: +38 067-440-59-00


Додаток №1до Положення щодо проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє з Kurator»

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ № ___від _ _ 202_ року

ПОЛОЖЕННЯпро Конкурсний комітет з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей конкурсу «Роби своє з Kurator» 
1. Це Положення визначає порядок роботи Конкурсного комітету з проведення конкурсного відбору бізнес-ідей учасників конкурсу «Роби своє з Kurator» (далі по тексту – Конкурс).2. Конкурсний комітет (далі по тексту - Комітет) утворений з метою проведення конкурсного відбору бізнес-ідей учасників конкурсу «Роби своє з Kurator». 3. Комітет формується із 3 осіб, із числа профільних експертів та партнерів (у разі наявності), які обираються за згодою на конкурсній та/або комерційній основі.4. Персональний склад Комітет затверджується наказом Директора Фонду «МХП – Громаді».5. У своїй діяльності Комітет керується цим положенням та Політикою Фонду «МХП – Громаді» щодо співпраці з Партнерами (влада-громада-бізнес- НУО), грантерами та донорськими організаціями.6. Голова Конкурсного комітету та секретар обирається із її членів шляхом відкритого голосування.7. Основні функції експертів Комітету:7.1 оцінювання бізнес-ініціатив згідно критеріїв оцінки та системи оцінювання (відповідно до затвердженого наказом Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє з Kurator»);7.2 підготовка експертних висновків, рейтингу бізнес-ідей, визначення прийнятної суми грантування (відповідно до затвердженого наказом Положення «Про проведення конкурсу бізнес-ідей «Роби своє з Kurator»);7.3 Визначення переможців конкурсу бізнес-ідей «Роби своє з Kurator».8. Підготовку всіх необхідних конкурсних матеріалів для роботи Комітету здійснює організаційний комітет Конкурсу.9. Отримані для оцінювання організаційним комітетом бізнес – ідеї діляться рівною кількістю між всіма членами Комітету.10. Кожен член Комітету під час оцінювання діє індивідуально, незалежно, неупереджено, за власним розсудом і на основі своїх експертних знань та навичок.11. Оцінка проектів проводиться членами Комітету за шкалою оцінювання від 1 до 10 балів згідно критеріїв (1 – найнижчий бал, 10 – найвищий бал) і заноситься до відомості оцінювання учасників Конкурсу (згідно форми, наведеної у Додатку 2 до Положення про конкурс бізнес-ідей «Роби своє з Kurator»). Максимальна сума балів – 50.
Система оцінювання бізнес-ідей :№ з/п Назва критерію Шкала оцінювання1 Готовність до впровадження/стадія реалізації 1-10 балів2 Оригінальність/інноваційність ідеї 1-10 балів3 Прозорість і обгрунтованість бюджетних статтей 1-10 балів5 Кількість створених робочих місць 1-10 балів6 Сталість бізнес-ідеї 1-10 балів Максимальна оцінка 50 балів
12. Результати експертного оцінювання оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Комітету.13. Члени Комітету, з метою захисту майнових і немайнових інтересів учасників Конкурсу не маю права розголошувати інформацію щодо учасників та змісту поданих проектів. 14. Рішення Комітету не коментуються та не підлягають оскарженню. 15. Причини, з яких бізнес-ідея не визначена як переможець, учасникам не повідомляються, а подані на Конкурс матеріали не повертаються.16. Організаційний комітет та Конкурсний комітет не відшкодовує учасникам Конкурсу ніяких збитків, пов'язаних з невизнанням окремих учасників переможцями, в тому числі і в зв'язку з невідповідністю бізнес-ідеї встановленим критеріям.

завантажити додатки

ЗВ'ЯЗАТИСЬ!

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ, ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА!

Якщо вам не зрозумілі правила подачі заявки, критерії відбору або умови конкурсу, зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом.

Ви можете зателефонувати нам, написати нам електронною поштою або у соціальних мережах.

СЛІДКУЙ ЗА НАМИ: ㅤFACEBOOKㅤ YOUTUBE ㅤINSTAGRAM

  • ТЕЛЕФОН

    8 (067) 440-59-00

  • E-MAIL

    au.moc.phm%40ssenisubruoyod

Положення про проведення конкурсу "Роби своє"